મજા..(કાવ્ય) - KAPIL SATANI

KAPIL SATANI

KAPIL SATANI BLOG IS THINKING FULL ARTICLES, PUBLISH BOOK, LITERATURE AND EDUCATIONAL INFORMATION

Breaking

Post Top Ad

Saturday, September 8, 2018

મજા..(કાવ્ય)
વમળોના વિખવાદમાં ફસાયા કરતા,
જીંદગીના જીવનવાદ માં ફસાવવામાં મજા.

દુનિયાની બેરેહમીમાં આવ્યા કરતા,
જગની રોશની માણવામાં મજા .

વ્યર્થ તકવાદો માં પડ્યા કરતા,
સાચા સત્તાવાદોમાં પડવામાં મજા .

શા માટે ? પશુવાદમાં  પડ્યો છે,
અનેરી પળોમાં માનવવાદમાં મજા .

મળે જો વિચારો સદા ઉન્નત,
તો દુન્યવી વિચારવાદમાં મજા.
               
                               ~કપિલ સતાણી

No comments:

Post a Comment

THANK YOU FOR COMMENTS.
KAPIL SATANI

Post Top Ad