આવવું છે પણ..... (લધુકથા) - KAPIL SATANI

KAPIL SATANI

KAPIL SATANI BLOG IS THINKING FULL ARTICLES, PUBLISH BOOK, LITERATURE AND EDUCATIONAL INFORMATION

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

Saturday, August 18, 2018

આવવું છે પણ..... (લધુકથા)

પછાત વિસ્તારમાં શાળામાં ભણતા વિદ્યાર્થીઓની આર્થિક પરિસ્થિતિનો ચિતાર રજૂ કરતી લધુકથા. 
'આવવું છે પણ ...' Post Top Ad